Algemene-voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Duursport B.V.
Taanderstraat 13, 2222 BG Katwijk, Nederland
KvK Leiden 27377617, BTW nr. NL8223.01.441B01

ART. 1 Aanbieding/overeenkomsten

Duursport b.v. behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

ART. 2 Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enige ander communicatiemiddel in het verkeer met Duursport.nl is Duursport B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Duursport B.V.

ART. 3 Bezorgkosten

Voor Nederland en België bieden wij gratis verzending vanaf €50,-.
Voor bestelling tot €24,99 vragen we een bijdrage van €3,95.
Voor bestelling vanaf €25,00 tot €49,99 vragen we een bijdrage van €1,95.

Rembours (direct afrekenen met de postbode)

- Voor verzending onder rembours binnen Nederland vragen we een bijdrage van € 6,95.
- Voor verzending onder rembours binnen België vragen we een bijdrage van € 12,50.

Als een bestelling in meerdere leveringen moet plaatsvinden zijn de extra kosten voor Duursport B.V..

Voor tarieven buiten de Benelux kunt u contact opnemen via de klantenservice

ART. 4 Leveringstermijn

Nadat de betaling is gewaarborgd streven we ernaar om uw bestelling binnen 24 uur te leveren. Om deze service te bieden zijn wij afhankelijk van andere partijen zoals pakketdiensten en banken. Pakketdiensten leveren alleen op “WERK”dagen. Dit houdt in dat, indien u op vrijdag na 22.00 uur of in het weekend besteld de bestelling de volgende werkdag (maandag) wordt verzonden en u de order dus dinsdag kunt verwachten.

Uw orders worden nog dezelfde dag verwerkt mits:
- De bestelling is geplaatst voor 22.00 uur
- De betaling is goedgekeurd (in geval van overboeking moet de betaling dus eerst zijn voldaan)

ART. 5 Betaling

Voor online betalingen werkt Duursport B.V. samen met het beveiligde online platform multisafepay, bestellingen via de internetsite kunnen op de volgende manieren worden betaald:

  • IDeal
  • Mistercash (België)
  • vooruitbetaling
  • Visa
  • Mastercard
  • Paypal
  • Rembours (afrekenen met de postbode)
Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Duursport B.V. is geen partij in de relatie tussen u en de kaartuitgever.

ART. 6 Overmacht

In geval Duursport B.V. door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen en/of verhinderd is de overeenkomst tijdig na te komen, is Duursport B.V. niet aansprakelijk voor enige schade. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Duursport B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ART. 7 Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Duursport B.V. verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico terzake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen door de klant in ontvangst zijn genomen. De koper is gehouden om, op zijn kosten, aan de terugneming gekochte en afgeleverde producten zijn medewerking te verlenen, in geval hij op enigerlei wijze ten opzichte van Duursport B.V. in gebreke zal zijn.

ART. 8 Reclames en aansprakelijkheid

De koper is gehouden de producten direct na aflevering te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen 14 (veertien) werkdagen na het tijdstip van aflevering van de producten schriftelijk bij Duursport B.V. te worden ingediend, onder gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde producten.

ART. 9 Retourneren

Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 14 werkdagen na ontvangst, de koopovereenkomst met Duursport B.V. te ontbinden. Het product dient ongebruikt te zijn en/of onaangebroken. U dient wel zelf de kosten en het risico van het retourneren te dragen. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd, zal Duursport B.V. niet accepteren.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist invullen van foutieve NAW-gegevens (Naam, adres, woonplaats) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden.
Duursport B.V. behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd.
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Duursport B.V. schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Duursport B.V. u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.

ART. 10 Privacy

De door koper verstrekte gegevens worden opgenomen in het Duursport B.V. klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden. Zie ook onze privacy statement .

ART. 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Duursport B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

ART. 12 Diversen

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze leveringsvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. en voor marketingdoeleinden. Zie ook onze privacy statement.