Loading cart...

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Duursport B.V.
Versie 21 september 2022

1. Definities
1.1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande begrippen, steeds met een hoofdletter geschreven en zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt, de volgende betekenis:

1.1.1. Aanbod: de aanbieding die Leverancier aan Klant doet of heeft gedaan voor de levering van producten en/of diensten, al dan niet in de vorm van een (schriftelijke) offerte;
1.1.2.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Leverancier, onder meer te raadplegen via www.duursport.nl/algemene-voorwaarden;
1.1.3. AVG: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);
1.1.4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
1.1.5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en die met Leverancier de Overeenkomst heeft gesloten;
1.1.6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Consument om de Overeenkomst Op Afstand binnen de Bedenktijd zonder opgave van redenen te ontbinden;
1.1.7. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee samenhangende rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, bedrijfsgeheimen, databankrechten, domeinnaamrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten en rechten op know-how;
1.1.8. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Leverancier heeft gesloten, ongeacht of hij een Consument is;
1.1.9. Leverancier:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Duursport B.V., gevestigd aan de De Scheysloot 51 (2201 GN) te Noordwijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27377617;
1.1.10.
Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Leverancier en Klant is gesloten en op basis waarvan Leverancier aan Klant de producten en/of diensten levert en waarvan deze Algemene Voorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken;
1.1.11. Overeenkomst Op Afstand: de overeenkomst die tussen Leverancier en Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Leverancier en Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand;
1.1.12. Partij: Leverancier of Klant;
1.1.13. Partijen: Leverancier en Klant;
1.1.14. Persoonsgegevens: persoonsgegevens in de zin van van artikel 4.1 van de AVG;
1.1.15. Privacyverklaring: de privacyverklaring van Leverancier, beschikbaar via www.duursport.nl/privacy-statement;
1.1.16. Website: de website van Leverancier, beschikbaar via www.duursport.nl, inclusief alle onderliggende webpagina’s.

2. Identiteit en contactgegevens van Leverancier
2.1.
Leverancier kan worden bereikt via de volgende contactgegevens;

Duursport B.V.
De Scheysloot 51
2201 GN Noordwijk Zh
Nederland
+31(0)71 408 17 27
info@duursport.nl

3. Toepasselijkheid
3.1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en zijn mogelijk vertaald in een andere taal. In geval van een geschil tussen verschillende versies van de Algemene Voorwaarden, heeft de Nederlandse versie voorrang en moet deze worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving.
3.2.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Aanbod, de Overeenkomst, de levering van producten en/of diensten door Leverancier en het verrichten van (andere) (rechts)handelingen tussen Partijen.
3.3. Klant verklaart dat de Algemene Voorwaarden aan hem ter beschikking zijn gesteld, dat hij daarvan kennis heeft genomen en dat hij daarmee akkoord is.
3.4. Eventuele voorwaarden van Klant, zoals algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.5. Indien één of meer van de bepalingen in het Aanbod, de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet en/of onafdwingbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in een dergelijk geval in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling, ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling heeft.
3.6. In het geval van tegenstrijdigheid tussen het Aanbod, de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, geldt de volgende rangorde waarbij de Overeenkomst de hoogste rang toekomt:

3.6.1. de Overeenkomst;
3.6.2.
het Aanbod;
3.6.3.
de Algemene Voorwaarden.

4. Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1. Leverancier doet aan Klant een Aanbod waarin is opgenomen welke producten en/of diensten worden aangeboden en welke vergoeding Klant bij de aanvaarding van het Aanbod verschuldigd is.
4.2. Een Aanbod is vrijblijvend en verplicht Klant tot niets.
4.3. Indien een Aanbod is gedaan in een (schriftelijke) offerte, dan is het Aanbod geldig voor de duur van 14 (veertien) kalenderdagen na de datum van verzending door Leverancier, tenzij anders in het Aanbod is aangegeven.
4.4. De omschrijving van de producten en/of diensten in het Aanbod is bindend. Leverancier is niet gebonden aan een afwijkend in het tot aanvaarding strekkende antwoord van Klant, ook niet wanneer dit antwoord slechts op ondergeschikte punten afwijkt van het Aanbod.
4.5. De Overeenkomst komt tot stand zodra het Aanbod is aanvaard. Het Aanbod wordt geacht te zijn aanvaard zodra Klant instemt met het Aanbod, of indien Leverancier redelijkerwijs een gedraging van Klant mag aanmerken als (indruk van) (gewekte) instemming.
4.6. Leverancier kan niet aan het Aanbod worden gehouden als Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Uitvoering van de Overeenkomst
5.1. Leverancier zal zich inspannen om de Overeenkomst ten behoeve van Klant uit te voeren.
5.2. Alle door Leverancier uitgevoerde activiteiten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
5.3. Klant erkent dat het uitvoeren van de Overeenkomst mede afhankelijk is van zijn samenwerking met Leverancier. Klant verleent daarom alle vereiste medewerking om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier mogelijk te maken. Hieronder wordt in het bijzonder verstaan dat Klant alle gegevens en inlichtingen waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk of gewenst zijn, of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en correct verstrekt en dat Klant tijdige medewerking verleent. Indien Klant verzuimt om de noodzakelijke of gewenste gegevens en inlichtingen te verstrekken en/of medewerking te verlenen, dan kan Leverancier niet instaan voor de gevolgen en is zij daarvoor niet aansprakelijk.
5.4. Leverancier is bij de uitvoering van de Overeenkomst niet gehouden om de instructies en/of aanwijzingen van Klant op te volgen, in het bijzonder niet als door deze instructies en/of aanwijzingen de inhoud en/of omvang van de Overeenkomst wijzigt of de Overeenkomst wordt aangevuld. Voor zover Leverancier ervoor kiest om deze instructies en/of aanwijzingen wel op te volgen, is zij gerechtigd om daarvoor in overleg met Klant een vergoeding in rekening te brengen.
5.5. Klant erkent en aanvaardt dat Leverancier in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst mede afhankelijk kan zijn van de diensten en/of zaken van derden. Voor zover volgens dwingend recht toegestaan, is Leverancier niet aansprakelijk voor (het gebruik van) de diensten en/of zaken van derden.
5.6. Termijnen die Leverancier noemt ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst en of de voltooiing daarvan hebben steeds een indicatief karakter. Deze termijnen betreffen nooit fatale termijnen. Leverancier is bij overschrijding van een termijn steeds pas in verzuim als Klant Leverancier een ingebrekestelling stuurt waarin Leverancier een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen.
5.7. Leverancier verkoopt onder meer producten met een uiterste houdbaarheidsdatum. De producten die Leverancier aan Klant levert, zullen een houdbaarheidstermijn van minimaal 3 (drie) maanden hebben. Het is Leverancier evenwel toegestaan om producten aan te bieden met een kortere houdbaarheidstermijn, in welk geval dit in het Aanbod zal zijn vermeld.

6. Account
6.1.
Klant kan een account registreren op de Website. Voor de registratie van een account dient Klant gebruik te maken van een geldig e-mailadres en de juiste zakelijke en/of persoonlijke informatie. Klant verklaart en staat ervoor in dat de verschafte informatie correct en compleet is en dat deze gedurende het gebruik van het account actueel, correct en compleet wordt gehouden.
6.2. Het account van Klant is strikt persoonlijk. Klant mag het account niet doorsturen of laten gebruiken door iemand anders.
6.3. Klant is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van het account, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het geheimhouden van (de combinatie van) toegangssleutels.
6.4. Leverancier gaat ervan uit dat alle handelingen met het account, waaronder het plaatsen van bestellingen, worden verricht door Klant. Klant is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die door middel van het account worden verricht.
6.5. Klant moet Leverancier direct contacteren wanneer hij ongeautoriseerd gebruik van zijn account vermoedt en/of detecteert. Leverancier kan het account in een dergelijk geval (al dan niet tijdelijk) sluiten of andere maatregelen treffen.
6.6. Leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor om het account van een Klant te sluiten of de toegang daartoe op te schorten.

7. Levering van producten 
7.1. Leverancier spant zich in om de producten conform Overeenkomst aan Klant te leveren.
7.2. Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan Leverancier voor de levering kenbaar heeft gemaakt. De kosten voor levering zijn vermeld in het Aanbod.
7.3. Leverancier spant zich in om de producten binnen de overeengekomen levertermijn aan Klant te leveren.
7.4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een levertermijn geeft de Klant geen recht om de Overeenkomst te ontbinden en/of om schadevergoeding te vorderen.
7.5. Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, dan zal Leverancier zich inspannen om een vervangend product aan Klant beschikbaar te stellen. Een eventueel prijsverschil komt voor rekening en risico van Klant.
7.6. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van de geleverde producten, gaat over op Klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of een hulppersoon van Klant zijn gebracht.

8. Inspectieplicht
8.1. Klant is verplicht om het geleverde direct na levering en te inspecteren.
8.2. Klant zal een eventuele klacht onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na levering schriftelijk melden aan Leverancier, tenzij dwingend recht een langere termijn voorschrijft. Na het verstrijken van voornoemde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Klant geaccepteerd.
8.3. Klant stelt Leverancier te allen tijde in staat de geuite klacht te controleren en verleent in dit kader alle redelijke medewerking.
8.4. Retourzendingen van producten door of namens Klant zullen uitsluitend plaatsvinden na het invullen van het daartoe door Leverancier ter beschikking gestelde retourformulier. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van de retour gezonden producten, gaat over op Leverancier op het moment dat Leverancier de vergoeding voor de producten aan Klant heeft gecrediteerd. Tot dit moment blijft het risico bij Klant rusten.
8.5. Tenzij dwingend recht anders voorschrijft, leiden schendingen van de bepalingen in dit artikel door Klant tot verval van elk recht van reclame van Klant.

9. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht 
9.1. Leverancier blijft eigenaar van goederen, vermogensrechten en daaraan gelijk te stellen rechtsobjecten, zoals geleverde producten zolang Klant:
9.1.1. tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst;
9.1.2. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit de Overeenkomst niet betaalt; of
9.1.3. niet voldoet aan vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van de Overeenkomst, zoals schade, rente en kosten.
9.2. Zolang er op het door Leverancier geleverde een eigendomsvoorbehoud rust, zoals bedoeld in het voorgaande lid, is het Klant niet toegestaan om dit te bezwaren.
9.3. Nadat Leverancier een beroep heeft gedaan op het eigendomsvoorbehoud, mag zij het geleverde, waarop de eigendomsvoorbehouden rusten, onmiddellijk terughalen. Klant staat Leverancier toe de plaats(en) te betreden waar het geleverde zich bevindt.
9.4. Indien producten nog niet door Leverancier zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak door Klant is voldaan, heeft Leverancier het recht van retentie. De producten worden dan niet geleverd totdat Klant volledig en conform afspraak heeft betaald.

10. Garanties 
10.1. De door Leverancier geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
10.2. Hetgeen in het voorgaande lid is bepaald, is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient Klant zelf na te gaan of de producten geschikt zijn voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan worden gesteld.
10.3. Klant is verplicht eventuele reclames in het kader van de garanties binnen 2 (twee) maanden na ontdekking aan Leverancier kenbaar te maken.
10.4. Klant komt geen beroep toe op enige garantie, indien gebreken en/of fouten, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik. Hieronder is mede, maar niet uitsluitend, begrepen het gebruik voor andere doeleinden en/of toepassingen dan waarvoor de geleverde producten bedoeld zijn.
10.5. Als de garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerd product, dan is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van dit product wordt verstrekt.

11. Prijs en betaling
11.1. Alle prijzen die Leverancier vermeldt in het Aanbod zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
11.2. Als er producten worden geleverd in landen buiten de Europese Unie, dan kunnen er extra kosten ontstaan waarvoor Leverancier niet verantwoordelijk is, zoals douanerechten, belastingen of overdrachts- of wisselkosten van kredietinstellingen. Deze kosten komen steeds voor rekening van Klant, evenals eventuele kosten voor het overmaken van geldbedragen ongeacht waar de producten worden geleverd.
11.3. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst, dienen de door Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
11.4. Klant staat in voor de juistheid van de door hem aan Leverancier verstrekte betaalgegevens. Klant zal onjuistheden of onvolkomenheden in de door hem verstrekte of door Leverancier vermelde betaalgegevens onverwijld aan Leverancier melden.
11.5. Als Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is deze van rechtswege in verzuim. Nadat Klant door Leverancier is gewezen op de te late betaling en Leverancier aan Klant een termijn van 14 (veertien) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, dan is Klant na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag verschuldigd en Leverancier is in dat geval gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten bij Klant in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend conform de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK).
11.6. In het geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Leverancier gerechtigd om, onverminderd haar overige contractuele en/of wettelijke rechten, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat op Leverancier enige verplichting komt te rusten, zoals de verplichting tot betaling van schadevergoeding. De vorderingen van Leverancier op Klant zijn in deze gevallen onmiddellijk opeisbaar.

12. Intellectuele Eigendomsrechten
12.1.
Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle in het kader van de Overeenkomst geleverde goederen en/of diensten en/of ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, zoals ontwerpen, zaken, diensten, knowhow, logo’s, videoclips, films, foto’s, teksten, handelsnamen en merken en/of overige informatie waarop Intellectuele Eigendomsrechten kunnen rusten, rusten bij Leverancier en/of haar licentiegever(s).
12.2. Klant krijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem op grond van de Overeenkomst of de wet toekomen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, verkrijgt Klant uitsluitend een niet-exclusief, niet overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de door Leverancier ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken voor zichzelf te gebruiken en uitsluitend voor het beoogde doel van de Overeenkomst.

13. Privacy 
13.1. Tijdens het gebruik van de Website, de uitvoering van de Overeenkomst en het bezoek van Klant aan Leverancier kan Klant gegevens verstrekken aan Leverancier en kan Leverancier gegevens verzamelen van Klant. Indien deze gegevens Persoonsgegevens bevatten, zullen deze conform de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt. Indien Leverancier als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG kwalificeert, dan zal Leverancier deze Persoonsgegevens verwerken conform haar Privacyverklaring.

14. Aansprakelijkheid 
14.1. Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het leveren van de diensten en/of de producten dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
14.2. Indien Leverancier onverminderd het voorgaande aansprakelijk is jegens Klant voor schade, uit welke hoofde dan ook, dan is Leverancier, zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die Klant lijdt per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Leverancier wordt uitgekeerd.
14.3. Indien, en om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens een verzekering mocht plaatsvinden is, zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan, de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal het bedrag dat Leverancier van Klant heeft ontvangen voor de prestatie waarvan de schade het gevolg is.
14.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
14.4.1. materiële schade aan zaken;
14.4.2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht; en
14.4.3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.
14.5. Voor zover op grond van dwingend recht toegestaan en in afwijking van het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel beperkt tot een bedrag van € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro).
14.6. Iedere aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is, zoals hiervoor gedefinieerd, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen verliezen, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant en kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade.
14.7. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid komen uitsluitend te vervallen in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Leverancier en/of haar bedrijfsleiding.
14.8. Tenzij nakoming door Leverancier blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien Klant Leverancier in gebreke stelt, waarbij aan Leverancier een redelijke termijn voor het herstel van de tekortkoming wordt gegund, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen.
14.9. Iedere vordering tot schadevergoeding door Klant die niet door Klant gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van 24 (vierentwintig) maanden na het ontstaan van de vordering. Dit laat onverlet de klachtplicht van Klant.
14.10. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij verstrekt aan Leverancier. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade die Klant lijdt als gevolg van de door haar verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

15. Overmacht 
15.1. Leverancier kan niet gehouden worden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen noch is zij aansprakelijk jegens Klant in het geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de diensten en/of producten cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Leverancier, tekortkomingen van door Leverancier ingeschakelde derden, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen en alle overige van buiten komende oorzaken waarop Leverancier geen invloed heeft.
15.2. Indien de overmacht ten minste 30 (dertig) dagen voortduurt, zijn zowel Leverancier als Klant gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

16. Duur en beëindiging van de Overeenkomst
16.1.
Indien en voor zover de Overeenkomst tussen Partijen een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de daarin overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van 1 (één) jaar geldt.
16.2. De overeenkomst voor bepaalde duur tussen Leverancier en Consument wordt na het einde van deze bepaalde duur stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde duur, tenzij Leverancier of Consument de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand vóór het einde van de desbetreffende periode.
16.3. De overeenkomst voor bepaalde duur tussen Leverancier en Klant, niet-zijnde een Consument, wordt na het einde van deze bepaalde duur stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij Leverancier of Klant, niet-zijnde een Consument, de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand vóór het einde van de desbetreffende periode.
16.4. Partijen kunnen de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
16.5. Iedere Partij is bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien de andere Partij ook na deugdelijke ingebrekestelling en het verstrijken van de daarin gegeven redelijke termijnen blijft tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst.
16.6. De door Leverancier voorafgaand aan de ontbinding reeds verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting(en) van Klant zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
16.7. Bedragen die Leverancier voor de beëindiging van de Overeenkomst heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct opeisbaar.
16.8. Alle bepalingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden die bedoeld zijn om de beëindiging van de Overeenkomst te overleven blijven na die beëindiging van kracht. Onder deze bepalingen vallen onder meer (maar niet uitsluitend) de bepalingen omtrent de uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Leverancier, de Intellectuele Eigendomsrechten, het toepasselijk recht, de bevoegde rechter en deze bepaling.

17. Herroepingsrecht van Consument bij de levering van producten
17.1.
Consument kan een Overeenkomst Op Afstand met betrekking tot de levering van een product binnen een Bedenktijd van 14 (veertien) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Leverancier mag de Consument vragen naar de reden van ontbinding, maar Consument is niet verplicht tot opgave hiervan.
17.2. De in het voorgaande lid bedoelde Bedenktijd vangt aan op de dag na:
17.2.1. de dag waarop Consument of een door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen;
17.2.2. de dag waarop Consument of een door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen, indien Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
17.2.3. de dag waarop Consument of een door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
17.2.4. de dag waarop Consument of een door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode.

18. Herroepingsrecht van Consument bij de levering van diensten
18.1. Consument kan een Overeenkomst Op Afstand met betrekking tot het verrichten van een dienst tot 14 (veertien) dagen na de dag waarop de Overeenkomst Op Afstand is gesloten zonder opgave van redenen ontbinden. Leverancier mag de Consument vragen naar de reden van ontbinding, maar Consument is niet verplicht tot opgave hiervan.

19. Verplichtingen van Partijen in het kader van het Herroepingsrecht
19.1.
Tijdens de Bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
19.2. De kosten voor het retourneren van een product op grond van het Herroepingsrecht komen voor rekening van Consument.
19.3. Wanneer Consument gebruik maakt van het Herroepingsrecht vergoedt Leverancier alle van Consument ontvangen betalingen, inclusief eventuele leveringskosten door Leverancier in rekening gebracht voor het geretourneerde product. De door Leverancier in rekening gebrachte leveringskosten worden niet aan Consument vergoedt als het geretourneerde product onderdeel is van een bestelling met meerdere producten en niet alle producten worden geretourneerd. Als Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering van het product dan de goedkoopste standaardlevering, dan is Leverancier slechts verplicht tot vergoeding van het bedrag voor de goedkoopste standaardlevering,
19.4. Leverancier gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Consument heeft gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij Consument instemt met het gebruik van een ander betaalmiddel.

20. Uitsluitingen van het Herroepingsrecht
20.1.
Uitgesloten van het Herroepingsrecht zijn Overeenkomsten op Afstand:
20.1.1. met betrekking tot producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de Bedenktermijn kunnen voordoen;
20.1.2. waarbij Consument Leverancier specifiek verzocht heeft om hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van:
20.1.2.1. aanvullende dienstverlening waar Consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht;
20.1.2.2. de levering van andere producten dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren;
20.1.3. met betrekking tot volgens specificaties van Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
20.1.4. met betrekking tot producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
20.1.5. met betrekking tot producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
20.1.6. met betrekking tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument en Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn Herroepingsrecht zodra Leverancier de overeenkomst is nagekomen.

21. Klachten
21.1.
Klant kan eventuele klachten melden bij de klantenservice van Leverancier.
21.2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, nadat de klacht bij Klant is ontstaan, aan Leverancier worden gemeld. Klant dient de klacht volledig en duidelijk te omschrijven en te melden aan Leverancier.
21.3. Leverancier zal de klachten binnen een redelijke termijn in behandeling nemen en zij spant zich in om dit binnen een termijn van 14 (veertien) dagen te doen. Deze termijn vangt aan op het dat de klacht door Leverancier is ontvangen. Wanneer het behandelen van een klacht naar verwachting langer gaat duren, dan spant Leverancier zich in om Klant daarvan op de hoogte te stellen en tevens om een indicatieve termijn voor behandeling van de klacht te noemen.
21.4. Klant dient Leverancier in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Indien het niet lukt om de klacht binnen 4 (vier) weken onderling op te lossen, dan staat het Klant vrij om na het verstrijken van die termijn een geschillenprocedure te starten conform het navolgende artikel.

22. Toepasselijk recht en geschillen 
22.1. Op de Overeenkomst, het Aanbod, de Algemene Voorwaarden, en alle rechtshandelingen en geschillen die daarvan het gevolg zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.
22.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
22.3. De bevoegde rechter van het arrondissement waarin Leverancier is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Partijen, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

23. Overige bepalingen 
23.1. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud van de communicatie voldoende vaststaat.
23.2. Een afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts geldig indien zij schriftelijk is overeengekomen. Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door Leverancier zijn bevestigd.
23.3. Leverancier is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens de uitvoering van de Overeenkomst onder de aandacht van Klant gebracht. Indien de wijziging van de Algemene Voorwaarden tot gevolg heeft dat de door Leverancier te verschaffen prestatie wezenlijk afwijkt van de door Leverancier toegezegde prestatie, dan heeft Consument de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden.
23.4. Leverancier is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien over te dragen aan derden, met dien verstande dat Consument dan de bevoegdheid heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Klant is niet gerechtigd om de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.
23.5. Noch de Algemene Voorwaarden, noch de Overeenkomst, noch enige andere overeenkomst tussen Leverancier en Klant zal leiden tot enige vorm van een arbeidsrelatie, partnerschap of enige andere juridische relatie tussen Leverancier en Klant.

Contact